#संस्कृतवार्ता:

#sanskritnews

।। यथार्थवार्तायै जनचेतनाप्रसारणाय नवजागरणाय च कृतसङ्कल्प: ।।

संस्कृतपत्र‌कारिताम् आधुनिकतया संयोज्य संस्कृतमातु: निष्कामसेवापुरस्सरं स्वीयलेखन्या सामाजिकीं क्रान्तिं समुन्नतिञ्च संस्कृतेन विधातुमीहन्ते चेत् निर्भीकानां निष्पक्षाणां समपक्षपातिनां संस्कृतक्रान्तिकारिणां पत्रकाराणां साहित्यकाराणां संस्कृतस्वयंसेविसेनानीनाञ्च SANSKRIT NEWS इति स्वस्तिवाचनं संस्कृत वार्ताख्ये आमुखपटले वेबपटले च तत्रभवतां संस्कृतसेवनसमुत्साहिनां युवकानां हार्दं स्वागतं कुर्मो वयम्।

#संस्कृतवार्ता:

#sanskritnews

।। यथार्थवार्तायै जनचेतनाप्रसारणाय नवजागरणाय च कृतसङ्कल्प: ।।

संस्कृतपत्र‌कारिताम् आधुनिकतया संयोज्य संस्कृतमातु: निष्कामसेवापुरस्सरं स्वीयलेखन्या सामाजिकीं क्रान्तिं समुन्नतिञ्च संस्कृतेन विधातुमीहन्ते चेत् निर्भीकानां निष्पक्षाणां समपक्षपातिनां संस्कृतक्रान्तिकारिणां पत्रकाराणां साहित्यकाराणां संस्कृतस्वयंसेविसेनानीनाञ्च SANSKRIT NEWS इति स्वस्तिवाचनं संस्कृत वार्ताख्ये आमुखपटले वेबपटले च तत्रभवतां संस्कृतसेवनसमुत्साहिनां युवकानां हार्दं स्वागतं कुर्मो वयम्।

नवीनतमवार्ता: