अरुणाचलप्रदेशस्थे भारतचीनसीम्नि सैनिकानाम् अदम्यसाहस-शौर्य-मनोबलानां संवर्धनाय प्रस्तरे समुट्टङ्किता संस्कृतमयी सूक्ति

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!