वार्ताः

संस्कृतभाषायां विश्वस्य प्रथमा #CoronaAwarenessQuiz ‘कोरोनाविषयकजनचेतनाविवर्धिका प्रश्नोत्तरी’

· पेमाखाण्डु:, हरदीपसिंह: पुरी, सोनल: मानसिंह:, योगगुरु: बाबा रामदेव:, बिबेक: देबरॉय:, डॉ. ए. सूर्यप्रकाशश्चेत्यादया: सुप्रसिद्धा: नेतारो, मन्त्रिण:, कलाकारा:, प्रशासकाश्चापि अस्या: प्रतिस्पर्धाया: समर्थने ट्वीटर-सञ्जाले रीट्वीट् इति सन्देशस्य पुनःप्रसारणम् कृतवन्त:। · पद्मश्रिया समलङ्कृतस्य विश्वप्रसिद्धस्य मनीषिमूर्धन्यस्य गुणगणगरिष्ठस्य सर्वशास्त्रनिष्णातस्य भागीरथप्रसादत्रिपाठीति ‘वागीश शास्त्रि’ वर्यस्य आध्यक्ष्ये प्रतियोगितेयं साफल्येन समनुष्ठितम् । · ‘लॉक डाउन’ 5.0 अर्थात् पूर्णपिधानस्य पञ्चम-चरणस्य आगामि-प्रश्नोत्तरीप्रतियोगिता ‘संस्कृतपत्रकारिताविषये समनुष्ठास्यते । …

संस्कृतभाषायां विश्वस्य प्रथमा #CoronaAwarenessQuiz ‘कोरोनाविषयकजनचेतनाविवर्धिका प्रश्नोत्तरी’ Read More »

राष्ट्रपते: रामनाथकोविन्दस्य प्रचितानां भाषणानां सङ्ग्रह: ‘दि रिपब्लिकन एथिक’ अथ च ‘लोकतन्त्र के स्वर’ इत्यनयो: पुस्तकयो: लोकार्पणम्

दिसम्बरस्य अष्टमे दिने नवदिल्लीस्थे विज्ञानभवने राष्ट्रपते: श्रीरामनाथकोविन्दस्य प्रचितानां भाषणानां सङ्ग्रह: ‘लोकतंत्र के स्वर’ अथ च ‘द रिपब्लिकन एथिक’ इत्याख्ययो: पुस्तकयो: लोकार्पणम् उपराष्ट्रपति: एम. वेंकैयानायडु: करिष्यति ।  सूचनाप्रसारणमन्त्रालयस्य प्रकाशनविभागेन पुस्तके प्रकाशिते स्त:। इदं पुस्तकद्वयं राष्ट्रपते: प्रथमवर्षस्य कार्यकालावधौ तस्य त्रिचत्वारिंशदुत्तर-द्वि-शत भाषणेभ्य: प्रचितानां पञ्चनवति भाषणानां सङ्ग्रहो विद्यते ।  पुस्तकद्वयमिदं  राष्ट्राय सम्बोधनम्, भारतस्य वैविध्यम्, विश्वस्य वातायनम्, शिक्षितभारतम्, सक्षमभारतम्, जनसेवाया: धर्म:, रक्षकाणां सम्मान:,विधे: मूलभावना, विशिष्टतायै मान्यता चेति अष्टभागेषु विभाजितं वर्तते ।

समनुष्ठिते छन्दोरचनाकार्यशाला कवीगोष्ठी च

मयराष्ट्रे (मेरठे) चौधरीचरणसिंहविश्वविद्यालयस्य बृहस्पतिसभागारे उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानमिति पक्षत: वसन्तपञ्चम्या: शुभावसरमभिलक्ष्य जनवरी-ऊनत्रिंश्यां बुधवासरे संस्कृतकविसमवाय:, छन्दोरचनाप्रशिक्षणकार्यशाला च समायोज्यताम। कार्यक्रमोSयं भागद्वये समनुष्ठित:। यत्र लघुबालकेभ्य: किशोरेभ्यश्च संस्कृते प्रचलितानि विख्यातानि छन्दांसि प्रशिक्षणपुरस्सरं पाठितानि। प्रशिक्षणावसरे स्वरलयतालयतततिगणबोधादिभि: साकं छन्दोगानविषये छात्रा: समीचीनतया प्रतिबोधिता:। येन छात्रेषु संस्कृतकाव्यलेखनस्य प्राचीनछन्दोबद्धविधानस्य अवगमनं भवेत्। ततश्च कमपि विषयमधिकृत्य छन्दोबद्धरचनां कर्तुं छात्रा: प्रोदीरिता:। भूरिच्छात्रै: विविधविषयेषु छन्दोबद्धरचनाश्चापि सम्प्रस्तुता:। तदनु एकवादने मध्याह्नभोजनानन्तरं कविसमवाय: समारब्ध:। …

समनुष्ठिते छन्दोरचनाकार्यशाला कवीगोष्ठी च Read More »

भारतीय अभियानस्य चन्द्रयान-द्वे इत्यस्य प्रक्षेपणस्य सज्जता अन्तिम चरणे वर्तते।

भारतीय अभियानस्य चन्द्रयान-द्वे इत्यस्य प्रक्षेपणस्य सज्जता  अन्तिम चरणे वर्तते। आंध्रप्रदेशस्य के श्रीहरिकोटायां सतीशधवनअंतरिक्षकेन्द्रत:  श्व: अपराह्ने प्रायः पादोन-त्रिवादने इदमभियानं जीएसएलवी-मार्क-त्रि  इति प्रक्षेप्यास्त्रेण प्रेशयिष्यते। प्रतीप गणना अद्य शायं आरप्स्यते। चत्वारिंशदधिक-षट-शत-टन-मितं भारवहन-सक्षममिदं प्रक्षेपयास्त्रं चंद्रयान-द्वे इति  वलयाकार-कक्षाम्प्रति नेष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान  संघटनानुसारेण चंद्रयान-द्वे, त्रयोविंशति-दिन-पर्यन्तं पृथ्‍वीम्  परिक्रमिष्यते । तदनु यानमिदं पृथ्‍व्या: प्रभावक्षेत्राद्बहिर्गमिष्यति । प्रक्षेपणस्य त्रिंशे दिवसे इदं यानं चंद्रमस: कक्षायां सम्प्राप्स्यति …

भारतीय अभियानस्य चन्द्रयान-द्वे इत्यस्य प्रक्षेपणस्य सज्जता अन्तिम चरणे वर्तते। Read More »

प्रधानमन्त्री भारतीय-संसदीय-निर्वाचनायोजनमपि ‘लोकतन्त्रस्य कुम्भत्वेन पर्यभाषयत्।

भारतीय-संस्कृतिक-सम्बन्ध-परिषदा अद्य  दिल्ल्यां प्रवासि-भारतीय-केन्द्रे १८८ देशानां  शिष्टमण्डलीय-सदस्यानां , स्वागताभिनन्दनार्थं विशिष्टमायोजनमनुष्ठितम्। एतै: सदस्यै: प्रयागराजे कुम्भमेलके  प्रतिभागिता विहिता आसीत्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी  विदेशमन्त्री श्रीमती सुषमास्वराजवर्या च १८८ शिष्टमण्डलीयै: सदस्यै: साकं  ऐतिहासिक-सामूहिक-चित्राङ्कने सहभागं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा समुपस्थितं जनसमूहं सम्बोधयता  प्रत्यपादि यदसौ प्रयागराज-कुम्भमलकात् सद्यस्समागतै:  शिष्टमण्डलीयै: सदस्यै: सार्धं सम्मेल्य प्रफुल्लोSस्ति।अमुना प्रोदितं यद् यावत् कश्चनापि कुम्भमेलके सहभागितां नैव कुरुते तावत्तस्य सर्वतोदृशा श्लाघामपि नैव …

प्रधानमन्त्री भारतीय-संसदीय-निर्वाचनायोजनमपि ‘लोकतन्त्रस्य कुम्भत्वेन पर्यभाषयत्। Read More »

अन्ताराष्ट्रिय-मातृभाषा-दिवस:

अद्य निखिले विश्वे अन्ताराष्ट्रिय-मातृभाषा-दिवस: परिपाल्यते। मातृभाषादिवस-परिपालन-परम्परा अद्यत:  अष्टादश-वर्ष-पूर्वं  प्रारब्धा आसीत्।विश्वपटले अन्ताराष्ट्रिय- मातृभाषा-दिवस-प्रवर्तनस्य श्रेय: भारतस्य प्रतिवेशि-देशाय बांग्लादेशाय गच्छति ।भारतमेकं वैविध्यान्वितं राष्ट्रमस्ति। अत्र प्राय: प्रत्येकं राज्याणां पृथक्पृथग्भाषा: वर्तन्ते। उपराष्ट्रपतिना श्रीवेंकैयानायडुना अवसरेSस्मिन् ट्वीटसन्देशे प्रोदितं यत्- काश्चन अपि भाषा: तत्तत्पीठिकानां सृजनात्मकमनुभवमभिव्यक्तीकुर्वन्ति। अतः कस्याश्चिदपि भाषाया: ह्रास: मानव-रिक्थस्य ह्रास: भवति। समाजस्य सृजनात्मकताम् उज्जीवयितुं मातृ-भाषाणां, मातृभाषा-रचितस्य साहित्यस्य च  अध्ययनं कुर्वन्तु। तां तां च …

अन्ताराष्ट्रिय-मातृभाषा-दिवस: Read More »

दिल्लीस्थ जामिआ मिल्लिया इस्लामिआ विश्वविद्यालयस्य त्रिदिवसीय-राष्ट्रिय-संस्कृत-सम्मेलनम्

दिल्लीस्थ जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन सद्य एव त्रिदिवसीयराष्ट्रियसंस्कृतसम्मेलनमनुष्ठितम्।  विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य प्रायः वर्षद्वयं सम्पूर्यते। यत्र एतन्निभ:संस्कृतस्य बृहत्तम-सम्मेलनायोजनस्य प्रथमोऽवसर: आसीत्। संस्कृतविभागाध्यक्षेण प्रो. गिरीशचन्द्रपन्तवर्येण प्रतिपादितं यत् ‘अस्मिन् सम्मेलने काश्मीरस्थ पुलवामायां दुरापन्नाक्रमणे वीरगतिङ्गतेभ्य: वीरभटेभ्य: देशस्य संस्कृतकविभि: विनम्रकाव्याञ्जलिपुरस्सरं श्रद्धाप्रसूनाञ्जलय: समर्पिता:। त्रिदिवसीयसम्मेलनस्य निष्कर्षत्वेन संस्कृतविभागाध्यक्ष: प्रो.गिरीशचन्द्रपन्त: न्यगदत् यत् ‘सम्प्रति देशे प्राथम्येन आकाशवाण्या: संस्कृतकेन्द्रस्थापनाया: परमावश्यकता वर्तते। यत: संस्कृतपत्रकारितायाम् अध्ययनरता: छात्रा: स्वीयसंस्कृतसम्प्रेषणीयतां सञ्चारसमर्हणीयतां …

दिल्लीस्थ जामिआ मिल्लिया इस्लामिआ विश्वविद्यालयस्य त्रिदिवसीय-राष्ट्रिय-संस्कृत-सम्मेलनम् Read More »

पुलवामाक्रमणम् यूएन महासचिवेन भृशं भर्त्सितम्

संयुक्त-राष्ट्र-महासचिवेन एन्तोनियो गुटेरेश-इत्यमुना भारतस्य कश्मीरस्य पुलवामा-जनपदे  केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य (सीआरपीएफ़) इत्यस्य  वृन्दे दुरापन्नातङ्क्याक्रमणम् भृशं भर्त्सितम्। अस्मिन्नाक्रमणे चतुश्चत्वारिंशद् अधिका: सुरक्षाभटा: वीरगतिङ्गता: आसन्। विवरणानुसारेण  एकेन आत्मघातिकारयानविस्फोटकेन दुरापादितेSस्मिन्नाक्रमणे सुरक्षाभटारूढ़बसयानं  लक्ष्यीकृतमासीत्।

छायाङ्कनदृश्याणि अभिव्यक्ते: सूचनानां च सर्वश्रेष्ठमाध्यमेषु अन्यतमानि सन्ति- उपराष्ट्रपति: श्रीवेंकैयानायडु:

उपराष्ट्रपतिना श्रीवेंकैयानायडुना ट्वीटसन्देशे प्रत्यपादि यत् ”फोटोग्राफी इति छायाङ्कनं न केवलं एकं सञ्चारोपकरणमस्ति, प्रत्युत जनचेतना-प्रसारणस्य प्रभावशालिमाध्यममप्यस्ति।छायाङ्कनविधयास्माभिरधिगम्यते स्वीय-कथाप्रकथनस्य, अपरेभ्य: तद्विषयक-विवरण-प्रदर्शनस्य, विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रसारणस्य च अनुमति:। ” नवदिल्ल्यां  ‘वर्किंग न्यूज़ कैमरेंपर्सन एसोसिएशन’ द्वारा समायोजितां  “द बिग पिक्चर” इत्याख्यां पञ्चमीम् द्वै-वार्षिक-चित्र-प्रदर्शनीम्  उद्घाटयता  उपराष्ट्रपतिना श्रीवेंकैयानायडुना स्वीये औद्घाटनिके वक्तव्ये प्रतिपादितं यत्- एतन्निभा चित्रप्रदर्शनी महत्वपूर्ण-वार्ता-निर्माणस्य घटना: प्रकाशयति, सहैव  ऐतिह्यस्य स्मरणीयान् क्षणान्नपि अस्माकं पुरत: …

छायाङ्कनदृश्याणि अभिव्यक्ते: सूचनानां च सर्वश्रेष्ठमाध्यमेषु अन्यतमानि सन्ति- उपराष्ट्रपति: श्रीवेंकैयानायडु: Read More »

error: Content is protected !!